ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה

585. תפקידי קצין בטיחות בתעבורה

:אלה תפקידי קצין בטיחות בתעבורה

לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות

.(על פיה (להלן- דיני התעבורה

.לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה

.לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל

.לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה

.להדריך את הנהגים כאמור בפיסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה

להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל

.ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב

.להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו

.לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות

 

586. סמכויות קצין בטיחות לגבי רכב

קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו

.(בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308 (א

.העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנה משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי

 

587. הודעה על ליקויים

קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את

.התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על כל ליקוי במצב בריאותם של הנהגים

 

587. תיקונים על פי הודעות

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט

בהודעות קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגבי ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני

.רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273

 

587. חובות בעל המפעל

הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב

.בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות