ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >

קצין בטיחות תקנה-582

 

:לא ינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות את הסעיפים הבאים

 

סיים לפחות שתים עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמתמכונאות רכב לפי תכנית

מוכרת את השכלה תיכונית מקבילה, אולם הרשות רשאיתלפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית

ספר מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות רכב

.תושב ישראל

 

עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום בתחום התחבורה שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג 2

.במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה

 

.בעל רשיון נהיגה דרגה 3 ומעלה

.'לא נתקיים בו האמור בתקנה 15 ב

.סיים בהצלחה קורס קצין בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה

.עמד בהצלחה בבחינות קצין בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות

.עמד בהצלחה במבחן אישיות

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורהקצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורהקצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורהקצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה