ACE-CAR © 2015  •  בניית אתרים - TMD

TEL: 09-7687780

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה
< >
קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות תעבורה

קצין בטיחות קצין רכב,שירותי ציי רכב,ניהול צי רכב,אחזקת צי רכב,תפעול צי רכב,ניהול ציי  רכב,קצין בטיחות בתעבורה

מבוא ותמצית עיסוק - קצין בטיחות בתעבורה | קציני בטיחות בתעבורה

 

,קצין בטיחות בתעבורה הוא מקצוע ייחודי, שהחוק מחייב קיומו, בהתאם לקריטריונים שיפורטו בהמשך. לנוכח ריבוי תאונות הדרכים

קצין בטיחות בתעבורה הוא אחד האמצעים החשובים במאבק להקטנת מספרן. קצין בטיחות בתעבורה מבצע מגוון רחב של

.מטלות. חלקן נקבעו בחוקים ותקנות וחלקן פרי יוזמתו של הקצין מעבר לנדרש בחוק

 

החוק קובע שחובה להעסיק קצין בטיחות בתעבורה על כל מפעל, מיזם, עסק, תאגיד או מוסד שמפעיל, מנהל או רשומים על

שמו כלי רכב: רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע במספר שאינו פחות מ- 40 כלי רכב - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי

דו-שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4 טון. 20 כלי רכב - אוטובוס, מונית, או רכב מסחרי שמשקלו הכולל

.המותר הוא 4001 ק"ג או יותר. 20 כלי רכב - חלקם מהסוג המפורט בסעיף ראשון וחלקם מהסוג בסעיף שני או סוג אחר

 

:דרישות נוספות המוזכרות בחוק לגבי קצין בטיחות בתעבורה | קציני בטיחות בתעבורה

חייב להיות בעל רישיון הסמכה מטעם משרד התחבורה חייב להיות בעל רישיון נהיגה לסוגי כלי הרכב המופעלים במפעל יעמוד

לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות המוסמכת ע"י שר

התחבורה יועסק ביותר ממפעל אחד, רק באישור הרשות המוסמכת מטעם משרד התחבורה במידה ולמפעל יש יותר ממאה כלי

רכב, או שכלי הרכב שלו מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות המוסמכת מטעם משרד התחבורה לקבוע למפעל הסדרי

.פיקוח נוספים

 

:תמצית עיסוק קצין בטיחות בתעבורה | קציני בטיחות בתעבורה אחראים על

בטיחותם, תקינותם ותחזוקתם של כלי הרכב של החברה/המפעל טיפוח הגורם האנושי המפעיל אותם - הנהג, הדרכתו, דאגה

,לרווחתו ועוד ייעוץ להנהלה בכל הנושאים הקשורים בתחום הבטיחות בתעבורה קשר עם גורמי חוץ בתחום זה כמו: משטרה

.נפגעי תאונות, חברות ביטוח

 

:בתחום בטיחות כלי הרכב

.אחראי לתקינותם של כלי הרכב. מפנה לבדיקות תקופתיות, בדיקות תקינות, בדיקות יזומות, במוסכי החברה או במוסכי חוץ

.שולח לתיקונים בעקבות תאונות דרכים, מנהל משא ומתן עם מוסכי חוץ בנושא הטיפול בכלי הרכב, רמת הטיפול ועלותו

אחראי לציודם של כלי הרכב בכל הרישיונות, התעודות והמסמכים התקפים, בציוד חרום: מטפים, ציוד כיבוי אש ועוד ובציוד מיוחד

.בכלי הרכב המובילים חומרים מסוכנים

 

:בתחום הטיפול בגורם האנושי-הנהג

קצין בטיחות בתעבורה מגייס, ממיין, מקבל וקולט נהגים חדשים לחברה, מחליט על פיטורי נהגים, יוזם, מארגן ומבצע פעולות

הדרכה לנהגים, מטפל בבעיות הפרט, מנהל מעקב שוטף אחר רמתם המקצועית, הקפדתם על נהיגה זהירה ועל חוקי התנועה

.ואחרי מצבם הבריאותי

 

:בתחום הייעוץ להנהלת החברה

,משתתף כחבר או כיו"ר בוועדות מקצועיות הדנות בנושאי בטיחות בתעבורה, כגון: רעיונות והצעות לשיפור רמת הבטיחות

הקטנת מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים כלי רכב ונהגים של החברה, תגמול נהגים זהירים, שיקולי בטיחות בתחום רכישת כלי

רכב חדשים לחברה ועוד. כן עשוי להיות מוזמן לישיבות הנהלת החברה הדנות בנושאים אלו כדי לתת חוות דעת מקצועית ולבקש

.הקצאת משאבים נוספים לשיפור רמת הבטיחות ורמתם המקצועית של הנהגים

 

:בתחום הקשר עם גורמי חוץ

מוזמן לתת עדויות ומסמכים למשטרה ולבתי משפט הקשורים בנהגי החברה ובתקינות כלי הרכב, כאשר הם מעורבים בעבירות

תנועה או בתאונות דרכים. נמצא בקשר גם עם חברות ביטוח, עורכי דין ונפגעי תאונות דרכים. חייב למסור דוחות על פעילויותיו

.למשרד התחבורה ולמשרדי ממשלה נוספים כמו משרד הבריאות

 

:בנוסף למטלות אלו, המבוצעות ע"י כל קציני הבטיחות בתעבורה, ישנן מטלות המבוצעות רק בחלק מהחברות כגון

פיקוח על רכבים ונהגים בתחום הובלת חומרים מסוכנים ::

פיקוח על מובילי משנה של החברה ::

פיקוח על עוזרים או קציני בטיחות אזוריים בחברות גדולות ::

 

אודות - אגף הרישוי - גף קציני בטיחות בתעבורה